Patiëntenhandvest En Wettelijke Basis

Inhoudsopgave:

Patiëntenhandvest En Wettelijke Basis
Patiëntenhandvest En Wettelijke Basis
Anonim

Patiëntenhandvest en wettelijke basis

De fundamentele rechten van de patiënt worden uitvoerig beschreven in het patiëntencharter. Het patiëntencharter is een overeenkomst volgens artikel 15a B-VG, die werd gesloten tussen de federale overheid en de deelstaten. Hierbij verbinden de contractuele partners zich ertoe om de rechten van de patiënt in wetgeving en handhaving te waarborgen. De rechten van patiënten zelf zijn vastgelegd in tal van federale en staatswetten. Deze vormen de feitelijke wettelijke basis De vier belangrijkste hoekstenen van het patiëntencharter zijn: waardigheid van de patiënt, zelfbeschikking, informatie en patiëntenondersteuning.

navigatie

 • Lees verder
 • meer over het onderwerp
 • Advies, downloads & tools
 • Recht op behandeling en zorg
 • Recht op respect voor waardigheid en integriteit
 • Recht op zelfbeschikking en informatie
 • Recht op documentatie
 • Speciale voorzieningen voor kinderen
 • Vertegenwoordiging van belangen van patiënten
 • Handhaving van schadeclaims
 • Patiëntenrechten: rechtsgrondslagen

Recht op behandeling en zorg

Gezondheidszorg moet beschikbaar zijn voor alle patiënten - ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, rijkdom, religieuze overtuiging of het type en de oorzaak van de ziekte (artikel 4). Spoedeisende medische zorg en de levering van medicijnen en medische hulpmiddelen moeten ook worden gegarandeerd (artikel 6). Diagnose, behandeling en zorg dienen te geschieden in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap of erkende methoden. Hieronder valt ook de best mogelijke pijntherapie (artikel 7). De gezondheidszorg is onderworpen aan kwaliteitscontrole en er worden kwaliteitsborgingsmaatregelen genomen in overeenstemming met de stand van de techniek (artikel 8).

Recht op respect voor waardigheid en integriteit

De intieme en privésfeer van patiënten moet behouden blijven. De processen in ziekenhuizen en kuuroorden worden zoveel mogelijk aangepast aan het algemene levensritme (artikel 10). Indien gewenst moet religieuze zorg voor intramurale patiënten mogelijk worden gemaakt (artikel 12). Gezondheidsgerelateerde gegevens vallen onder de gegevensbescherming (artikel 13). Bij intramurale behandeling moet het mogelijk zijn om bezoek te krijgen. Maar het is ook de wens van de patiënt om geen bezoekers of bepaalde mensen te ontvangen. Patiënten kunnen personen noemen die ze kunnen vertrouwen en die buiten de bezoekuren contact kunnen hebben, vooral bij een verslechtering van hun gezondheid (artikel 15). In intramurale faciliteiten moet waardig sterven en de best mogelijke pijntherapie mogelijk worden gemaakt (artikel 15).

Recht op zelfbeschikking en informatie

Patiënten hebben het recht om vooraf te worden geïnformeerd over mogelijke soorten diagnose en behandeling en over hun risico's en gevolgen. Ze hebben ook het recht geïnformeerd te worden over hun gezondheidstoestand en over hun vereiste deelname aan de behandeling en over een levensstijl die therapie ondersteunt. Patiënten moeten vooraf worden geïnformeerd over de te verwachten kosten (artikel 16).

Patiënten mogen alleen worden behandeld met toestemming. Lukt dit niet, dan is een vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de goedkeuring. Anders mogen patiënten alleen zonder toestemming worden behandeld als er kans op vertraging bestaat (artikel 17).

Patiënten hebben het recht om van tevoren te bepalen wat er moet gebeuren als ze niet kunnen handelen (artikel 18). Er is ook de mogelijkheid om een testament op te maken. Patiënten hebben recht op inzage in de medische documentatie die over hen wordt bewaard, inclusief bijlagen zoals röntgenfoto's.

Recht op documentatie

Diagnostische, therapeutische en verpleegkundige maatregelen moeten worden gedocumenteerd. De wilsuiting van de patiënt moet ook in de documentatie worden vastgelegd. Dit kunnen ook bezwaren zijn tegen orgaanverwijdering (artikel 21). Patiënten hebben het recht om zonder opgave van redenen kopieën van de documentatie te ontvangen - voor het maken van kopieën kan een redelijke vergoeding van kosten (kosten) nodig zijn (artikel 22).

Speciale voorzieningen voor kinderen

Het onderwijs aan minderjarigen moet aansluiten bij de stand van de ontwikkeling (artikel 23). Bij intramurale verblijven van kinderen tot tien jaar moet een begeleider kunnen worden opgenomen. Als dit om ruimtelijke redenen niet mogelijk is, hebben zorgverleners uitgebreide bezoekrechten (artikel 25).

Vertegenwoordiging van belangen van patiënten

Er zullen onafhankelijke patiëntenvertegenwoordigers worden opgericht om de belangen van de patiënt te behartigen. Deze instanties zijn niet gebonden aan instructies en zijn tot geheimhouding verplicht. Patiënten hebben het recht hun klachten te laten onderzoeken door de patiëntenvertegenwoordigers en zij moeten op de hoogte worden gebracht van de resultaten van het onderzoek. Er zijn geen kosten voor patiënten (artikel 29).

Handhaving van schadeclaims

In verband met de aansprakelijkheid van de gezondheidsdiensten mogen alleen ten gunste van de patiënt worden afgeweken van de bepalingen van de ABGB die relevant zijn voor het vergoedingsrecht (artikel 32). Schikkingsbesprekingen, bijvoorbeeld voor medische arbitragecommissies, voorkomen de verjaringstermijn (artikel 33).

U kunt het patiëntencharter hier downloaden.

Patiëntenrechten: rechtsgrondslagen

Patiëntenrechten zijn geregeld in tal van federale en staatswetten. De patiëntenrechten die in het patiëntenhandvest zijn geformuleerd, worden in deze wetten geïmplementeerd. Dit zijn directe rechten die rechtstreeks aan patiënten worden toegekend. In veel beroepsregels, die de plichten en rechten van gezondheidswerkers regelen, zijn er ook regels die relevant zijn voor het patiëntenrecht.

De rechtsgrondslagen voor patiëntenrechten zijn onder meer:

 • Algemeen Burgerlijk Wetboek (ABGB)
 • Algemene Sociale Verzekeringswet (ASVG)
 • Artsenwet (DoctorsG)
 • Gezondheids- en verpleegwet (GuKG)
 • Verloskundewet (HebG)
 • Verblijfswet (HeimAufG)
 • Wet op ziekenhuizen en kuuroorden (KAKuG)
 • State Hospitals Acts (KAG)
 • Living Will Act (PatVG)
 • Wet op de psycholoog (PsychologenG)
 • Wet op de psychotherapie (PsychotherapieG)
 • Administrator Law Amendment Act 2006 (SWRÄG 2006)
 • Strafrecht (StGB)
 • Huisvestingswet (UbG)
 • Tandrecht (ZÄG)

U kunt de wetten opvragen in het juridische informatiesysteem van de Bondskanselarij.

Populair per onderwerp